TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông