TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Cơ cấu tổ chức Ban Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Tây Đô

Ban Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Tây Đô hiện tại được thành lập theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHTĐ ngày 20/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô gồm có 10 thành viên như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng Ban

nnminh@tdu.edu.vn

2

Trương Kim Phụng

Phó Trưởng Ban

tkphung@tdu.edu.vn

3

Nguyễn Văn Bá

Ủy viên

nvba@tdu.edu.vn

4

Lê Văn Sơn

Ủy viên

lvson@tdu.edu.vn

5

Lê Hoàng Lệ Thủy

Ủy viên

lhlthuy@tdu.edu.vn

6

Lê Phú Nguyên Hải

Ủy viên

lpnhai@tdu.edu.vn

7

Hàng Văn Kiềng

Ủy viên

hvkieng@tdu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Bích Huyền

Ủy viên

ntbhuyen@tdu.edu.vn

9

Nguyễn Hoàng Thơ

Ủy viên thư ký

nhtho@tdu.edu.vn

10

Nguyễn Hoàng Chương

Ủy viên

nhchuong@tdu.edu.vn

 

>>>>Xem chi tiết Quyết định thành lập Ban Thanh tra - Pháp chế

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông