TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Thông báo số 199/ TB-ĐHTĐ Về việc phổ biến một số nội dung chính trong công tác tổ chức thi kết thúc học phần và hướng dẫn nghiệp vụ coi thi-Kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP. HCM

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông