TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Văn bản số 5107/BGDĐT-PC ngày 06/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dận nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 về công tác pháp chế

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông