TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Quyết định cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 các lớp Đại học khóa 16, 17

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông