TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Quyết định số 1489/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2023 của BGDĐT Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của BGDĐT

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông