TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Department of Legality

Quyết định số 156/ QĐ-ĐHTĐ Về việc cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác thực hiện quy định tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, đợt 1, năm 2022 - 2023

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông